nastavení jazyka
Deutsch
Romanesc
Písmo:  Standardní  |  Velké
 
 
 
 

 

B * Dopravní nehoda v cizine s vozidlem z EU

Upozornujeme, že právní pomery z techto dopravních nehod se rídí právním rádem, soudní  a likvidacní praxí zeme, v níž došlo k pojistné události. Dbejte na nezvetšování vzniklé škody a jednejte vždy ekonomicky. Doložte a prokažte nárok rádne co do právního základu i co do jeho výše.

 

 1. Vyplnte dotazník Hlášení škodní události a tento poškozeným vlastnorucne podepsaný zašlete zpet ( viz formulár );
 2. zašlete kopii velkého technického prukazu;
 3. zašlete aktuální devinkulaci leasingové spolecnosti (u leasingu !);
 4. zašlete kompletne vyplnený dotazník AVUSu pro poškozeného a tento musí být vlastnorucne poškozeným podepsán ( formulár obrží poškozený poštou od likvidátora spolu se spisovou znackou prípadu );
 5. zašlete policejní protokol prokazující zavinení druhého úcastníka;
 6. zašlete rádne vyplnený tzv. záznam o dopravní nehode a podepsaný obema úcastníky ( nebylo-li šetreno policií ), potvrzující zavinení druhým úcastníkem; 
 7. specifikujte nároky a doložte je co do jejich výše :
 • úctem za opravu vozidla nebo kalkulací za opravu, prípadne znaleckým posudkem a to vždy s fotografiemi poškození, jakož i celého vozu s poznávací znackou;
 • u nákladu za nájemní vozidlo po dobu opravy nebo u totálne zniceného vozidla dbejte, prosím, hospodárnosti a zásady nezvetšování vzniklé škody; mejte v daném kontextu na pameti, že v nekterých zemích nemusí být tento nárok likvidní nebo je uznán jen za urcitých podmínek;

V prípade uplatnení jiné vecné škody :

 1. zašlete úcet za porízení a doklady k poškozené veci;
 2. popište, jak k poškození ve vozidle došlo;
 3. bylo poškození hlášeno policii prípadne dodatecne nahlášeno?;
 4. zašlete prukaznou fotodokumentaci poškození;
 5. zašlete úcet za opravu nebo odborné vyjádrení o neopravitelnosti a to z jakého duvodu;

V prípade škody na zdraví :

 1. bylo zranení protokolováno policií nebo jí bylo dodatecne nahlášeno?;
 2. zašlete lékarské zprávy;
 3. nechte si na jejich základe vycíslit bolestné ošetrujícím lékarem ( dotazník zašle na vyžádání likvidátor );

V prípade ušlého výdelku po dobu pracovní neschopnosti :

 1. zašlete kopií dokladu o pracovní neschopnosti s vyznacením pocátku a ukoncení pracovní neschopnosti;
 2. nechte si mzdovou úctárnou zamestnavatele potvrdit prumerný mesícní výdelek, výši vyplacených dávek nemocenského a výši ušlého výdelku po dobu pracovní neschopnosti ( dotazník zašle na vyžádání likvidátor );