Vyberte
Deutsch
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

Úvodná strana>>Online Claims>>Dopravná nehoda v cudzine s vozidlom z EÚ

Dopravná nehoda v cudzine s vozidlom z EÚ

Upozornujeme, že právne pomery z týchto nehôd sa riadia právnym poriadkom, súdnou a likvidacnou praxou krajiny, v ktorej ku nehode  prišlo. Dbajte na to, aby ste vzniknutú škodu  nezvyšovali a konajte vždy ekonomicky. Doložte a preukážte Váš nárok co sa týka právneho základu a výšky.

 

  1. Vyplnte formulár Oznámenie poškodeného o škode na vozidle a inej vecnej  škode, vlastnorucne ho podpíšte a zašlite nám ho.
  2. zašlite nám  kópiu velkého technického preukazu
  3. ak máte vozidlo na leasing, zašlite nám aktuálnu devinkuláciu leasingovej spolocnosti
  4. zašlite nám  správu polície preukazujúcu zavinenie druhého úcastníka
  5. zašite nám riadne vyplnený tzv. európsky záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma úcastníkmi (pokial nehodu nevyšetrovala polícia), potvrdzujúci zavinenie druhým úcastníkom
  6. špecifikujte Vaše nároky a a doložte ich príslušnými dokladmi

 

V prípade škody na zdraví je každá zranená osoba povinná vyplnit Oznámenie poškodeného o škode na zdraví  (formulár Vám zašleme na požiadanie)


Oznámenie poškodeného o škode na vozidle a inej vecnej škode - formulár